Privacyverklaring

Milvum verwerkt bij het aanbieden en uitgeven van lidmaatschapsrechten persoonsgegevens.

Milvum hecht belang aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring kunt u dan ook informatie vinden of, hoe en waarom uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

In het kader van het aanbieden en uitgeven van lidmaatschapsrechten verwerkt Milvum de volgende persoonsgegevens van u:

uw NAW-gegevens;
uw geboortedatum;
uw e-mailadres;
uw telefoonnummer;

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?

Milvum verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

uw naam, geboortedatum, adresgegevens en e-mailadres worden verwerkt om uitvoering te geven aan de met u te sluiten of gesloten overeenkomst, onder meer voor de inschrijving in het Ledenregister;

uw adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt om te communiceren over de lidmaatschapsrechten en om uitnodigingen voor vergaderingen toe te zenden;

uw adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de gestelde vragen via het contactformulier op de website of de gestelde vragen per e-mail;

Whitepaper

De persoonsgegevens van geïnteresseerden in onze whitepaper worden door Milvum opgeslagen. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens ligt bij Milvum. Milvum beschermt de persoonsgegevens van zijn activiteiten zoals beschreven in de privacyverklaring op de website Milvum Voor de promotie van alle producten van Milvum maakt Milvum gebruik van de naam- en adresgegevens van klanten. De gegevens worden nooit en te nimmer aan derden verstrekt. Maar als het toch op prijs gesteld wordt om informatie of gegevens uit het bestand te laten verwijderen, dan kunt u dat schriftelijk melden bij Milvum

Beveiligd

We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens (e-mailadres) passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u onder andere het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens. Ook kunt u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens verzoeken en heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u op elk moment een e-mail sturen naar contact@milvum.com. Binnen een maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze. Daarnaast heeft u op elk moment het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigen van de privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Wij adviseren daarom om regelmatig onze website te bezoeken teneinde deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen?

Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet.

Heeft u na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met Milvum

Onze contactgegevens zijn:

Regulusweg 5
2516 AC Den Haag
contact@milvum.com
070 – 205 5711